Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû'nun Felsefe Tasavvuru Ve Sözlüğü

Kaynak Türü

Makale

Yıl

2011

Makale Başlığı

Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû'nun Felsefe Tasavvuru Ve Sözlüğü

Sayfa Aralığı

Kas.79

Derginin Adı

Sayı

34

Etiket

İbn Hindû, tıp, felsefe, tabip, felsefe sözlükleri

Özet

İbn Hindû (ö. 423/1032) 10.-11. yüzyılda İslam medeniyetindeki felsefe ve tıp çevrelerinde yeri olan bir filozof ve tabip olmasına rağmen genellikle bu döneme ilişkin modern çalışmalarda ihmal edilmiş bir isimdir. Âmirî (ö. 381/991) ve İbnü'l-Hammâr'ın (ö. ykl. 410/1019) talebesi olan İbn Hindû, aynı zamanda İbn Sînâ (ö. 428/1037), Bîrûnî (ö. ykl. 453/1061), İbn Miskeveyh (ö. 421/1030) ve Ebu'l-Ferec b. et-Tayyib (ö. 435/1044) gibi önemli filozofların da çağdaşıdır. Bu çalışmanın amacı, İbn Hindû'yu ve onun felsefe tasavvurunu Türkiye'deki İslam felsefesi ve bilimi araştırmacılarına tanıtmaktır. Bu hedef doğrultusunda öncelikle İbn Hindû'nun hayatı ve eserlerine dair bilgi verilecek, ardından felsefe tasavvuru ile felsefe ve tıp arasındaki ilişkiye dair görüşleri incelenecektir. Çalışmanın sonunda ise İbn Hindû'nun er-Risâletü'l-müşevvika fi'l-medhal ilâ ilmi'l-felsefe adlı eserinin günümüze gelen kısmı ile Miftâhu't-tıb isimli kitabının tıp öğrencileri için hazırlanmış bir sözlük mahiyetindeki onuncu bölümünün mantık, felsefe ve tıbbın temel ilkelerini içeren ilk üç kısmının tercümesine yer verilecektir.

Yazar Adresi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Yrd.Doç.Dr.

Citation

“Tabipler İçin Felsefe: İbn Hindû'nun Felsefe Tasavvuru Ve Sözlüğü,” Felsefelik, accessed June 22, 2018, http://felsefelik.com/tfk/items/show/23558.

Output Formats